Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 dwóch poziomach agrotechniki: przecięt- nym - a1 i wysokim - a2. Wysoki poziom agrotechniki wyróżnia się zwiększonym na- wożeniem azotowym o 40 kg/ha w stosun- ku do przeciętnego poziomu, stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych, ochroną przed wyleganiem i chorobami. W ramach badań porejestrowych odmiany jęcz- mienia ozimego testowane są w 47 punktach doświadczalnych rozlokowanych na terenie całego kraju, a w ostatnim trzyleciu badano 29 kreacji. Daje to dobry obraz jak odmiany zachowują się w naszych warunkach klima- tyczno - glebowych. Otrzymujemy średnie wyniki plonowania odmian dla kraju ale rów- nież dla poszczególnych regionów. N ie mamy więc wpływu na przebieg po- gody czy klimat, możemy natomiast świado- mie podjąć decyzję odnośnie odmiany, która w danych warunkach sprawdzi się i da naj- wyższe plony. Warto więc przeanalizować wyniki plonowania poszczególnych odmian, gdyż jedna odmiana może dawać inne plony w zależności od rejonu. A różnice mogą się- gać nawet kilku ton z hektara, co ma realne przełożenie na wynik finansowy. B adania PDO jęczmienia ozimego pozwa- lają wyróżnić odmiany, które najlepiej plonu- ją w danym rejonie kraju. Na podstawie wy- ników najlepsze odmiany zostają wpisane na Listę odmian zalecanych do uprawy na ob- szarze województw (tab1). Lista odmian za- lecanych tworzona jest co roku na podstawie najświeższych wyników badań Porejestrowe- go Doświadczalnictwa Odmianowego. Decy- zje podejmują eksperci przy współpracy Sa- morządówWojewódzkich, Izb Rolniczych i innymi podmiotami zainteresowanych wdra- żaniem postępu biologicznego w rolnictwie. Jest to bardzo ważne ze względu na różno- rodność glebową i klimatyczną w naszym kraju. Warto zwrócić uwagę na odmiany znajdujące się na liście danego wojewódz- twa, bo w skrajnych przypadkach różnice w plonach jednej odmiany między rejonami mogą sięgać nawet kilku ton z hektara. W aktualnym sezonie odmiany, które zaleca się do uprawy w największej liczbie woje- wództw to KWS Kosmos, Zenek, Antonella i Titus. W bieżącym roku na Liście w poszcze- gólnych województwach znajdziemy zróżni- cowaną liczbę odmian od 3 w województwie Łódzkim, Podlaskim, Pomorskim i Warmiń- sko-Mazurskim, do 8 odmian zalecanych w województwie Lubuskim. Na co zwrócić więc uwagę przy wyborze odmiany? Decydując się na uprawę jęczmienia ozimego z przeznaczeniem na pasze, najważniejszym kryterium wyboru odmiany jest plon ziarna. 10. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=