Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 Odmiany rejestrowane w ostatnich latach wnoszą duży postęp w plenności, a odmiana- mi, które uzyskały najwyższe plony w ostat- nim trzyleciu są Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire czy Yukon. W roku 2017 w badaniach PDO odmiany wzorcowe jęczmienia ozimego (Titus, SU Melania i KWS Kosmos) uzyskały dość wysokie plony w porównaniu do roku poprzedniego. Na przeciętnym poziomie agrotechniki plony wyniosły 82,1 dt/ha, czyli o 12% więcej niż w roku poprzed- nim. Na wysokim po- ziomie agrotechniki, plony sięgały 97,6 dt z ha. Najlepsze śred- nie dla kraju wyniki plonowania uzyska- ły odmiany Jakubus, KWS Kosmos i KWS Astaire. W poszcze- gólnych rejonach, na poziomie a1 najlepiej zaplonowała odmiana Holmes w rejonie III i KWS Kosmos w V. Najsłabiej natomiast Bro- sza w rejonie I. Odmiana SU Vireni wyróżnia się bardzo zróżnicowanym plonem w rejo- nach i tak uprawiana w województwach za- chodnich może dać o 30 dt z ha wyższy plon, niż w rejonach mazurskich. Natomiast od- miany, które w rejonach plonują bardzo sta- bilnie to Titus, Henriette, Brosza, Nele. W odpowiedzi na oczekiwania rynku fir- my hodowlane zgłaszają do badań rejestro- wych COBORU również odmiany hybrydo- we. Jednak jak do tej pory żadna nie została zarejestrowana. Od odmiany hybrydowej, która jednak wymaga więcej zabiegów i za- angażowanie, spodziewać by się można zna- cząco większych plonów. Jak do tej pory spo- śród zgłoszonych odmian żadna nie wyróżniła się wybitnymi plonami. Ale jest możliwość, że w przy- szłym roku coś się zmieni, gdyż badania wciąż trwa- ją. D rugim istotnym wy- różnikiem, który wpływa na powodzenie uprawy jest odporność na choro- by. Jęczmień ozimy jest podatny na różne czynni- ki chorobotwórcze. Jesie- nią i wczesną wiosną najczęściej pojawia się mączniak prawdziwy. Plamistość siatkowa, która jest chyba najniebezpieczniejszą obec- nie chorobą jęczmienia dobrze rozwija się przy podwyższonej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Liście i źdźbła nato- miast najczęściej porażane są przez ryncho- sporiozę. Często na jęczmieniu pojawia się Duży postęp w zakresie zdro- wotności wnoszą nowe od- miany, rejestrowane w okre- sie ostatnich kilku lat, takie jak KWS Astaire, Jakubus, Kaylin, KWS Kosmos, Titus, SU Elma oraz dwurzędowa Brosza. AgroNews .com.pl 11.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=