Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 Wszystko o ochronie kukurydzy O bok chwastów, które obecnie stano- wią największe zagrożenie dla tej uprawy, od dłuższego już czasu stopniowo zaczy- na wzrastać znaczenie gospodarcze chorób i szkodników. W dużej mierze jest to efekt tego, że kukurydza obecna jest niemal w każdym zakątku kra- ju, co sprawia, że or- ganizmy szkodliwe mają nieograniczo- ny dostęp do rośliny żywicielskiej na któ- rej się namnażają, a następnie rozprze- strzeniają. Dodat- kowo ich rozwojowi sprzyjają warunki pogodowe, w tym obser- wowane ocieplanie się klimatu, a także sto- sowane uproszczenia agrotechniczne m.in. wieloletnie monokultury niechronione kom- pleksowo przed chorobami i szkodnikami, które zwiększają ich przeżywalność. Nie bez znaczenia są również utrudnienia związane Kukurydza narażona jest na uszkodzenie, a w ekstremal- nych sytuacjach nawet na zniszczenie wskutek licznego wystąpienia organizmów szkodliwych. ze stosowaniem ochrony roślin m.in . ograni- czona dostępność (zwłaszcza małych gospo- darstw) do specjalistycznych opryskiwaczy szczudłowych, zmiany legislacyjne związane z wycofywaniem niektórych substancji czyn- nych, czy też brak zainteresowania (z uwagi na duże koszty) rejestracją przez firmy fito- farmaceutyczne nowych preparatów do zwalczania tych organizmów, które do tej pory nie mają opra- cowanych programów chemicznego zwalcza- nia pomimo tego, że co- raz liczniej występują (np. wciornastki, urazek kuku- rydziany itp.). W przypadku niektórych patogenów no- tuje się ich obecność także na ziarnie, gdzie oczekują na jego wysiew i odpowiednie wa- runki do infekcji rośliny, a część z nich towa- rzyszy plonowi w trakcie jego przechowywa- nia. Choroby i szkodniki towarzyszą kukurydzy od momentu siewu aż po zbiór plonu. AgroNews .com.pl 15.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=