Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA Groźne grzyby w kukurydzy J ak wykazały wieloletnie obserwacje, ku- kurydzę w kraju może porażać około 400 pa- togenów, jest to więc najliczniejsza grupa agrofagów występująca na tej roślinie. Grupą dominującą są grzyby, które są odpowiedzial- ne za wystąpienie kilku chorób. Wiosną rośli- ny infekują sprawcy: zgorzeli siewek, głowni guzowatej kukurydzy (pierwsza generacja), głowni pylącej kukurydzy oraz choroby szalo- nych wiech. W późniejszym czasie pojawiają się: drobna i żółta plamistość liści, rdza kuku- rydzy, głownia guzowata kukurydzy (druga i trzecia generacja) oraz fuzariozy: fuzarioza kolb oraz zgnilizna korzeni i zgorzel podsta- wy łodygi (tzw. fuzarioza łodyg). Spośród wymienionych chorób, aktualnie największe znaczenie gospodarcze mają: fuzarioza kolb i fuzarioza łodyg wywoływane przez grzyby z rodzaju Fusarium, które posiadają zdolność wytwarzania mikotoksyn. Obok obniżenia wysokości plonu ziarna, przy pojawie fuzario- zy łodyg dochodzi często do złomów pędów poniżej kolby, w wyniku czego utrudniony jest zbiór. Na niektórych plantacjach po- ważnym problemem mogą być także choro- by liści (zwłaszcza drobna plamistość), które ograniczają powierzchnię asymilacyjną bla- szek liściowych, co prowadzi do niedożywie- nia rośliny i spadku ilości zielonej masy i masy tysiąca ziarniaków. W ostatnich latach coraz częściej notuje się liczniejszy pojaw żółtej plamistości liści, co jest efektem najprawdo- podobniej wzrostu temperatur, a które sprzy- jają rozwojowi tej choroby.  Lokalnie dość licznie pojawia się także głownia guzowata, której szczególnie sprzyjają wiosenne uszko- dzenia tkanek powodowane przez larwy plo- niarki zbożówki. Szczególnie groźna dla wy- sokości plonu jest pierwsza i druga generacja tej choroby, zwłaszcza jeżeli opanuje kolby i łodygi. O bok chorób grzybowych na lokalnych plantacjach, zwykle pojedyncze rośliny mogą zasiedlać wirusy wywołujące m.in. mozaikę kukurydzy (MDMV i SCMV), smugowa- tą mozaikę pszenicy na kukurydzy (WSMV) oraz żółtą karłowatość jęczmienia na kuku- rydzy (MAV i PAV), a także choroby bakte- ryjne: zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga, bakteryjna plamistość li- ści kukurydzy oraz bakteryjne gnicie łodygi. Szkodniki w kukurydzy S zacuje się, że bezpośrednie straty w plo- 16. AgroNews .com.pl NUMER 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=