Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 sienne, jak również fungicydy aplikowane na- listnie. Zaprawy nasienne przeznaczone są do zapobiegania pojawowi wczesnowiosen- nych chorób, jak: zgorzeli siewek, głowni gu- zowatej kukurydzy oraz głowni pylącej ku- kurydzy. Są one zwykle odgórnie stosowane przez hodowców lub dystrybutorów kwalifi- kowanego materiału siewnego. Przy zakupie czystego ziarna siewnego można skorzystać z usługowego za- prawiania materiału siewnego świadczo- nego przez wyspecja- lizowane firmy. D la potrzeb ogra- niczenia pojawu: fuzariozy kolb, żół- tej plamistości liści, drobnej plamistość liści i rdzy kukurydzy można przeprowadzić zabieg nalistny od fazy trzeciego kolanka (wydłuża- nia pędu) do końca fazy dojrzałości fizjolo- gicznej ziarniaków za pomocą fungicydów. W zależności od preparatu wykonuje się 1–2 zabiegi opryskiwania roślin, przy czym zaleca się rotację substancji czynnej. O chrona chemiczna przed szkodnikami w ostatnich lata uległa znacznemu ograni- czeniu wskutek wycofania niektórych sub- stancji czynnych z użycia. Zakres gatunków możliwych do zwalczania z wykorzystaniem ochrony chemicznej jest bardzo ubogi. Decyzja o potrzebie użycia ochrony biolo- gicznej oraz chemicznej powinna być po- dejmowana na podstawie monitoringu wy- stępowania chorób i szkodnikóww danym roku, a także obserwacji nasilenia ich wy- stępowania w roku wcześniejszym, co uła- twia planowanie zabiegów ochrony roślin. Planując zabiegi interwencyjnego zwalcza- nia wskazane jest bezpośrednie obserwo- wanie roślin pod kątem pojawu pierwszych objawów chorobowych, a także występowa- nia szkodników lub uszkodzeń roślin zdra- dzających ich obecność, dzięki czemu można ustalić optymalny moment ich zwalczania. W przypadku niektórych szkodników zasadne jest wykonanie odkrywek glebowych przed siewem (drutowce, pędraki, rolnice). Gatunki nalistne można monitorować z użyciem: ko- lorowych naczyń chwytnych (np. ploniarka zbożówka), tablic lepowych (np. wciornastki, stonka kukurydziana), czerpaka  entomolo- gicznego (np. skrzypionki, mszyce, wciornast- ki), izolatora entomologicznego (omacni- ca prosowianka), pułapek feromonowych (sprężykowate, rolnice, słonecznica orężówka, omacnica prosowian- ka, stonka kukurydziana) oraz pułapek świetlnych (omacnica prosowianka, rolnice, piętnówki). Wy- znaczony na podstawie obserwacji własnych ter- min zwalczania szkod- ników kukurydzy (zwłaszcza omacnicy pro- sowianki i chrząszczy stonki kukurydzianej) warto porównać do komunikatów sygnaliza- cyjnych podawanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (serwis internetowy „Sygnalizacja agrofagów”), Państwową In- spekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (ser- wis „Internetowy system sygnalizacji agro- fagów”) oraz firmy komercyjne obsługujące sektor rolnictwa. P rzy podejmowaniu decyzji o potrze- bie chemicznego i biologicznego zwalczania szkodników kukurydzy (choroby nie posiadają opracowanych progów) pomocne mogą być progi ekonomicznej szkodliwości mówiące o takim nasileniu występowania danego gatun- ku, po przekroczeniu którego wartość spo- dziewanej straty w plonie przewyższa łącz- ne koszty ponoszone na jego zwalczanie Jak można zauważyć, progi dotyczące ploniarki zbożówki i omacnicy prosowianki nawiązują do zagrożenia jakie gatunki te powodowały w poprzednim sezonie wegetacyjnym. dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. Instytut Ochrony Roślin – PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie Szacuje się, że bezpośrednie straty w plonach ziarna powo- dowane przez choroby wynoszą w skali kraju średnio 10–15% 20. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=