Gazeta Agronews nr 28

W ochronie kłosów ważną rolę odgrywać mogą środki, w skład których wchodzą triazole. War- to je stosować, gdy zagrożenie stanowi fuzarioza kłosów, czy rdza żółta. PRODUKCJA ROŚLINNA nie wykonywania wcześniejszych zabiegów, które ograniczają źródła sprawców chorób w późniejszych terminach (rozwój kłosa) skut- kować może niewystarczającą efektywno- ścią zastosowanej ochrony, co przyczyni się do uzyskania niższych plonów gorszej ja- kości. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że zabieg na kłos (T3) jest ukoronowaniem wszystkich działań i zabiegów mających na celu uzyskanie wysokiego plonu i jest tego swoistym ubezpieczeniem poniesionych kosztów. Z abieg T3 najczęściej wykonywany jest w fazie wzrostu zbóż BBCH 51–59 czyli od po- czątku kłoszenia, gdy szczyt kłosa wyłania się z pochwy i ukazu- je się pierwszy kłosek do zakończenia kło- szenia czyli do czasu, gdy wszystkie kło- ski wydobywają się z pochwy i całkowicie widoczny jest kłos uprawianego zboża. W przypadku niektó- rych środków istnieje możliwość wydłuże- nia okresu ich zasto- sowania do fazy dojrzałości wodnej BBCH 71 lub dojrzałości mlecznej BBCH 75, jest to jednakże uwarunkowane zapisami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin i związane jest z okresem karencji stosowania danego preparatu. W egetacja zbóż, gdy są one wykłoszo- ne może być zakłócona przez obecność wie- lu sprawców chorób. Często są to gatunki, które porażać mogą zarówno pszenicę, żyto i pszenżyto oraz jęczmień. W przypadku jęcz- mienia występuje wiele gatunków sprawców chorób, które porażać mogą tylko i wyłącz- nie ten gatunek zbóż stąd ważna jest zna- jomość objawów, które mogą powodować. W celu prawidłowego rozpoznania zagrożeń występujących na kłosach warto wykonywać częste lustracje plantacji i dokonywać we- ryfikacji zastanego stanu fitosanitarnego na konkretnym polu, na którym planuje się wy- konanie zabiegu w terminie T3. D o najważniejszych chorób, które mogą porażać kłosy zaliczyć należy fuzariozę kło- sów ( Fusarium spp.), septorioze plew (Stago- nospora nodorum ), rdzę żółtą ( Puccinia strii- formis ), mączniaka prawdziwego zbóż i traw ( Blumeria graminis ), sporysz zbóż i traw ( Clavi- ceps purpurea ) czy związane z przedłużającym się okresem zbiorów czernienie zbóż ( Clado- sporium spp.). W przypadku fuzariozy kłosów zarówno w przypadku pszenicy oraz pszen- żyta, czy jęczmienia znaczenie ma tutaj za- równo przebieg pogody w okresie kwitnienia oraz przedplon i wcześniej wykonana ochrona plantacji. Sprawcy fuzario- zy kłosów występują w ca- łym okresie wegetacji zbóż i w przypadku niezwalcza- nia w początkowym okre- sie rozwoju (T1 – ochrona podstawy źdźbła) mogą w późniejszym czasie powo- dować zarówno fuzariozy liści, a atakując dokłosie za- grozić rozwijającym się kło- som. W latach o wilgotnym i ciepłym przebiegu pogody wzrasta ryzyko wystąpienia epidemii fuzario- zy kłosów. Ma to również miejsce w przypad- ku plantacji, na których przedplon stanowiły inne gatunki zbóż kłosowych czy kukurydza. Obecność grzybów rodzaju Fusarium nie jest pożądana ze względu na możliwość wytwa- rzania przez nie mikotoskyn – wtórnych me- tabolitów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz skarmianych paszą zwierząt. Wy- stępowanie choroby sygnalizuje stopniowe przedwczesne zamieranie części kłosa oraz pojawianie się w końcowym etapie rozwo- ju choroby różowych lub łososiowych struk- tur sprawcy choroby. Zabieg T3 często jest ukierunkowany w głównej mierze na walkę ze sprawcami fuzariozy kłosów, niekiedy też na rdzę żółtą, a w mniejszym stopniu dotyczy in- nych chorób. W przypadku rdzy żółtej, której zwięk- 22. AgroNews .com.pl NUMER 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=