Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 dysponują największą liczbą fungicydów do ochrony kłosa pszenicy. W przypadku podję- cia decyzji o wykonaniu zabiegu w terminie T3, gdy rośliny są już wykłoszone zaleca się stosowanie fungicydów, które w swoim skła- dzie zawierają co najmniej dwie s.cz. , w tym jedna z nich to substancja o działaniu ukła- dowym, która może działać interwencyjnie i wyniszczająco. W ochronie kło- sów ważną rolę od- grywać mogą środ- ki, w skład których wchodzą triazole. Warto je stosować, gdy zagrożenie sta- nowi fuzarioza kło- sów czy rdza żółta. W tym przypadku mowa tu między in- nymi o triazolach, takich jak: protio- konazol, tebukonazol, czy epoksykonazol). Przy przystąpieniu do ochrony kłosa przy- datna jest analiza już zastosowanych s.cz. do wcześniejszej ochrony. Ma to na celu nie stosowanie ciągle jednej grupy chemicznej czy jednej substancji czynnej, bo prowadzić może to do uodpornienia się grzybów na te substancje. Do ochrony kłosów przydatne są również środki zawierające w swoim skła- dzie strobiluryny. W przypadku substancji z tej grupy chemicznej stosowane one po- winny być profilaktycznie. Przydatne okażą się również substancje czynne charaktery- zujące się typowym działaniem wgłębnym czy powierzchniowym np. prochloraz i chlo- rotalonil. Fungicydy oparte o kilka substan- cji czynnych zwiększają zarówno spektrum zwalczanych sprawców chorób, ale jedno- cześnie dzięki rożnym mechanizmom działa- nia zapewniają lepszą ochronę roślin przed sprawcami chorób. W tabeli 1 przedstawio- no przykłady fungicydów zarejestrowanych w uprawie pszenicy ozimej do stosowania w terminie T3. W latach epidemii fuzariozy kło- sów szczególnie na polach, na których przed- plonem były zboża lub kukurydza zarodni- ków sprawców fuzariozy kłosów jest bardzo wiele, zarówno w masach powietrza jak i w glebie, która w okresie epidemii jest wilgot- na i ciepła, zabieg na kłos wykonywany jest dwukrotnie. Takie postępowanie trzeba za- planować. Jest to możliwe dzięki dobrej zna- jomości stanu fitosanitarnego pola, syste- mom wspomagania decyzji i wiedzy na temat uprawianej odmiany w szczególności dotyczy podatności na fuzariozę kłosa czy rdzę żół- tą. W takim sezonie pierwszy zabieg najpóź- niej wykonuje się w czasie kwitnienia psze- nicy (wyrzucone pylniki), ale system wspomagania może dać wskazanie że jest jeszcze za wcześnie. Drugi z kolei zabieg wyko- nuje się po 14-21 dniach od wykonania zabiegu pierwszego na kłos. Trze- ba zachować zasady zwią- zane z karencją oraz środ- ki powinny różnić się s.cz. Przy walce z chorobami kłosa dodanie takich s.cz. jak prochloraz, służy nie tylko do rozszerze- nia zakresu działania środków używanych do ochrony, ale zauważono, że tiazol z prochlo- razem działa dłużej niż sam tiazol. Dodanie do tiazolu wspomnianej strobiluryny ma jed- ną cechę, która nie zawsze jest korzystna. Gdy strobiluryna używana jest w fazie wod- nej dojrzałości BBCH 71 może znacząco wy- dłużyć ona zieloność kłosa co komplikować może termin zbioru. W latach, gdy w cza- sie dojrzewania kłosów panuje susza, można wstrzymać się z podjęciem wykonania zabie- gu na kłos do momentu kiedy wykonanie ze względu na okres karencji jest możliwe. Nie zaleca się całkowitej rezygnacji z wykonywa- nia zabiegu T3 na kłos, ponieważ grzyby cho- robotwórcze stanowią zagrożenie przez cały czas przebywania zbóż na polu. Prof. dr hab. Marek Korbas Mgr inż. Jakub Danielewicz Zakład Mikologii IOR-PIB w Poznaniu Nie zaleca się całkowitej rezy- gnacji z wykonywania zabie- gu T3 na kłos, ponieważ grzyby chorobotwórcze stanowią za- grożenie przez cały czas prze- bywania zbóż na polu. 24. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=