Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 26. AgroNews .com.pl S traty plonu na niechronionych planta- cjach na świecie, spowodowane tylko zarazą ziemniaka, mogą sięgać 70%. W Polsce jest to najczęściej 25-55% ubytku w plonie, ale w skrajnych przypadkach nawet 70% i wię- cej. Straty w wyniku występowania alterna- riozy w Polsce sięgają 20-30% plonu, a lo- kalnie zdarza się 45% i więcej. Objawy obu chorób bywają często ze sobą mylone. Alternarioza J est chorobą grzybo- wą powodowaną przez dwóch sprawców ‒ bru- natną plamistość liści i suchą plamistość li- ści. Rozwojowi choroby sprzyja ciepła i umiar- kowanie wilgotna pogo- da, podczas której okre- sy suszy przeplatane są niekoniecznie dużymi, ale często padającymi deszczami. Idealne wa- runki dla alternariozy panują, kiedy dodamy utrzymujące się okresy mgieł i rosy, przy upra- wie ziemniaków na gle- bach lekkich, okresowo za suchych i ubogich w składniki pokarmowe. Brunatna plami- stość liści W ystępuje przed kwitnieniem, a czę- ściej w okresie kwit- nienia roślin ziemniaka, w postaci nieregular- nie rozmieszczonych, drobnych (2-5 mm), ne- kroz ‒ ciemnobrunat- nych plam, ciemniej- szych niż te wywoływane rozwojem suchej plamistości. Plamy te nie posiadają również charakterystycznych dla suchej plamistości koncentrycznych stref lub są one nieznacz- ne i występują tylko na pojedynczych ne- krozach. Powierzchnia nekroz powiększa się bardzo wolno i najczęściej jest wynikiem zlewania się pojedynczych plam. Przy du- żym nasileniu choroby, liście mogą zwijać się do środka.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=