Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 AgroNews .com.pl 29. Zabezpieczenie na starość P od koniec wegetacji, w fazie fizjologicz- nego starzenia się roślin, zastosowanie fun- gicydów będzie miało na celu zabezpieczenie bulw przed infekcją zarazy ziemniaka. Może- my użyć fungicydów o działaniu powierzch- niowym, wgłębnym lub w kombinacjach mieszanych ‒ wgłębno-powierzchniowych, układowo-powierzchniowych lub układowo- -wgłębnych. Najlepiej zastosować fungicy- dy mające zdolność niszczenia zarodników pływkowych tzw. zoo- spor, mogących infeko- wać w glebie nowe bul- wy. Program zmierzy ryzyko O chrona ziemniaka przed zarazą, a szczegól- nie przed jej łodygową formą powinna zostać zakończona desykacją naci, najlepiej w kombi- nacji mechaniczno-che- micznej, z wykorzysta- niem rozdrabniacza łęcin i oprysku chemicznym z użyciem zarejestrowa- nych desykantów. Wal- ka z zarazą ziemniaka jest trudna do wygrania. Na dużych plantacjach o charakterze przemy- słowym, coraz częściej jest wspomagana progra- mami sygnalizacyjnymi opartymi o pomiar nega- tywnych czynników po- godowych, przez stacje meteorologiczne współ- pracujące z programami komputerowymi, mierzą- cymi ryzyko wystąpienia czynników sprzyjających infekcji chorobowej zarazą ziemniaka. Dzięki nim liczba zabiegów fungicydowych koniecz- nych do utrzymania plantacji w dobrej zdro- wotności zostaje zredukowana do niezbęd- nego minimum. P rzed zastosowaniem rozwiązań chemicz- nych zawsze powinniśmy się zapoznać z ety- kietą rejestracyjną środka ochronnego i prze- strzegać warunków jego stosowania. DODR we Wrocławiu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=