Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 ce samosiewy zbóż za pomocą odpowiednich narzędzi uprawowych. Szczególną uwagę w tym względzie należy zwrócić na miejsca po zbiorze słomy. Tutaj w wielu przypadkach zwalczanie samosiewów zbóż jest szczegól- nie konieczne. T erminy siewu na- leży dostosować re- gionalnie. Mieszanki zawierają na ogół na- siona różnej wielko- ści, dlatego optymal- na głębokość siewu wynosi maksymalnie 2-3 cm. W przygoto- waniu podłoża należy uwzględnić w szcze- gólności wymaga- nia nasion drobnona- siennych, gleba musi być o strukturze drobnej gruzełki, porządnie wtórnie ubita. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie optymalnego rozścielenia sło- my. Międzyplony - agrotechnika W ysiew mieszanki międzyplonowej można wykonać siewnikiem rzędowym po uprzedniej uprawie gleby lub po przedplo- nach takich jak żyto czy pszenica w dniu zbioru jako siew bezpośredni w ściernisko. Jeżeli pole pod międzyplon jest zaorane, w następnym plonie głów- nym orkę można pomi- nąć. Zastosowanie wałów uprawowych w połącze- niu z rozsiewaczem lub siewnikiem rzędowym może być również przy- datne i efektywne. Decy- dujące są równomierne, płytkie umieszczenie ma- teriału siewnego w do- brze wtórnie ubitą glebę. I lości wysiewu go- towych mieszanek międzyplonowych są skalkulowane dla optymalnego podłoża i optymalnego terminu siewu i powinny być koniecznie przestrzegane ze względu na róż- Aby zaoszczędzić wodę i zapo- biec konkurencji samosiewów zbóż czy rzepaku, zasiew należy wykonać natychmiast po zbio- rze, z użyciem płytko uprawia- jących narzędzi. AgroNews .com.pl 31.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=