Gazeta Agronews nr 28

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 28 32. AgroNews .com.pl ne zachowanie konkurencyjności zawartych w mieszaninie nasion. Tylko w niesprzyjają- cych warunkach takich jak: niedostateczne przygotowanie gleby lub opóźniony termin siewu można zwiększyć ilości wysiewanych nasion. W mieszankach z dużą ilością roślin strączkowych jest zalecana do wsparcia roz- woju początkowego dawka startowa azotu w postaci gnojowicy lub resztek pofermentacyj- nych lub nawozów mineralnych w ilości 20- 30 kg/ha. W siewie bezpośrednim lub płyt- kim mulczowaniu dawka azotu powinna być zwiększona do 30-50 kg/ha. Dalsze zaopa- trzenie międzyplonu w azot następuje przez same rośliny motylkowate. N ależy pamiętać, iż przy wczesnym wy- siewie i pod wpływem stresowych warun- ków (w szczególności podczas suszy) może nastąpić przedwcze- sne tworzenie nasion u niektórych gatunków roślin (gryka, gorczyca biała, rzodkiew oleista, facelia). W tych przy- padkach, aby zapobiec dojrzewaniu nasion, za- lecane jest mechanicz- nie lub chemicznie za- trzymanie ich wzrostu (w użytkowaniu obsza- rów proekologicznych EFA zwrócić uwagę na przepisy zazielenienia). Należy koniecznie prze- strzegać zaleceń sto- sowania herbicydów w przedplonie. Świeżego odrostu, późną jesienią, zasadniczo nie nale- ży przerabiać od razu z glebą. Pozostawione na zimę mieszanki wska- zane jest na koniec we- getacji zwałować, zmul- czować lub zmiażdżyć, umożliwia to ich bezpieczne wymrożenie, a na ​wiosnę równomierne przerobienie. Jak dobrać najlepszą mieszankę? W ybór odpowiedniej mieszanki poplo- nowej nie jest prosty. Na rynku dostępnych jest wiele różnie skomponowanych. Kierować należy się przede wszystkim bogactwem ich składu gatunkowego. N iektóre z gotowych produktów pełnią dodatkowe funkcje, na przykład wiążą azot. Zrozumienie znaczenia i docenienie upra- wy międzyplonów oraz prawidłowa ich agro- technika przyczynią się do podniesienia efek- tywności i rentowności produkcji roślinnej w gospodarstwie. (Red.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=