Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 t PRODUKCJA ZWIERZĘCA NUMER 28 34. AgroNews .com.pl są pasze objętościowe, których ilość po- winna być taka aby zapewnić odpowied- nią strukturę dawki pokarmowej oraz po- prawny przebieg procesów fermentacji. W celu spełnienia tych warunków zaleca się aby stosunek suchej masy pasz objętościo- wych do suchej masy pasz treściwych wy- nosił I fazie laktacji 40–50% do 60–50%, w II fazie laktacji – 60–70% do 40–30%, w III fazie laktacji – 80–100% do 20–0%, w fazie zasuszenia – 90–100% do 10–0%. W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższający ilość energii z po- pokarmową należy znać zawartość składników pokarmowych komponentów wchodzących w skł bilansowanej dawki. Podstawową paszą w żywieniu bydła są pasze objętościowe, których ilość powin być taka aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz poprawny przebieg proces fermentacji. W celu spełnienia tych warunków zaleca się aby stosunek suchej masy pasz objętościowych suchej masy pasz treściwych wynosił I fazie laktacji 40 – 50% do 60 – 50%, w II fazie laktacji – 60 – 70% 40 – 30%, w III fazie laktacji – 80 – 100% do 20 – 0%, w fazie zasuszenia – 90 – 100% do 10 – 0%. W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższają ilość energii z pobranej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białkowy rezer organizmu. W skutek nadmiernego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść zaburzeń metabolicznych organizmu . Bilansując dawkę pokarmowa pod względem energetycznym nale uwzględnić deficyt energetyczny na poziomie 10- 15% dziennego zapotrzebowania na energię. Opr odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilansować pod względem zawarto białka. W czasie produkcji mleka organizm krowy korzysta z rezerw białka, lecz w mniejszym stopniu porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pierwszych 5 tygodni laktacji wykorzyst anie reze białkowych może doprowadzić maksymalnie do utraty 15 kg wagi krowy. Taki deficyt białkowy zazwyc ma miejsce przy wysokim deficycie energii (> 20 MJ NEL/dzień). Jednak należy starać się a wykorzystanie rezerw białkowych u krów w dobrej kondycji nie przekroczyło 5 - 10 kg z tytułu ryzy spadku produkcji mleka. Tabela.1 Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe krowy Zapotrzebowanie na energię: Zapotrzebowanie bytowe Masa ciała krowy (kg) Zapotrzebowanie MJ NEL*/dzień 450 28,6 500 31,0 600 35,5 650 37,7 Zapotrzebowanie produkcyjne na 1 kg mleka (przy zawartości tłuszczu 4,0%) wynosi 3,17 MJ NEL Zapotrzebowanie na białko ogólne: Zapotrzebowanie bytowe 450 g + 5% Zapotrzebowanie produkcyjne na 1 kg mleka (przy zawartości 4,0% tłuszczu) 81 g + 5% Zapotrzebowanie na suchą masę w (g): 2,5- 3,5% masy ciała+0,1 x wydajność mleka *MJ NEL – megadżule energii netto laktacji (system DLG) Źródło: Nałęcz -Tarwacka T. Produkcja zwierzęca cz. II. Bydło i trzoda chlewna Tabela 2. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe krowy mlecznej o masie ciała 600 kg i produkcji 20 mleka o zawartości tłuszczu 4,0%) Zapotrzebowanie Sucha masa (g) Energia MJ NEL Białko ogólne (g ) Bytowe 15000 35,5 472,5 Produkcyjne 2000 63,4 1701 Razem 17000 98,9 2173,5 Źródło: Nałęcz -Tarwacka T. Produkcja zwierzęca cz. II. Bydło i trzoda chlewna branej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białko- wych rezerw organizmu. W skutek nadmier- nego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść do zaburzeń metabo- licznych organizmu. Bilansując dawkę pokar- mo a pod w ględem energety zny należy uwzględnić eficyt en rgetyczny na pozio- mie 10-15% dziennego zapotrzebowania na energię. Oprócz odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilanso- wać pod względem zawartości białka. W cza- sie produkcji mleka organizm krowy korzy- sta z rezer białka, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pi rwszych 5 tygodni laktacji wy- korzystanie rezerw białkowych może dopro-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=