Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 TECHNIKA ROLNICZA NUMER 28 Krótko o korzyściach P lan nawożenia pozwala zoptymalizować podaż składników odżywczych do gleby oraz utrzymać jej żyzność. Co to oznacza? Opty- malizacja dawek nawozu polega na aplikacji składników pokarmowych w ilości odpowia- dającej aktualnemu zapotrzebowaniu gleby i uprawianych roślin. Jeśli więc zewnętrzny doradca proponuje Ci określony produkt na- wozowy i przedstawia szczegółową instruk- cję jego aplikacji, sprawdź, czy odpowiada ona indywidualnym potrzebom w Twoim go- spodarstwie. Ustalając precyzyjne dawkowa- nie, adekwatne do zapotrzebowania gleby i upraw nie tyle może oszczędzasz na nawoże- niu, co sprawiasz, że jest ono dużo skutecz- niejsze i ma przełożenie w większym, zdrow- szym i jakościowo lepszym plonie. D laczego nawożenie zgodne z zasadą „tyle będzie dobrze” nie jest tak skuteczne, jak mogłoby się wydawać? Nadmiar składni- ków pokarmowych często ulega wymywaniu wskutek erozji i nie dociera do roślin. To wy- łącznie niekontrolowany wyciek pieniędzy do wód powierzchniowych i gruntowych, które tym samym są nieustannie zanieczyszczane. Zaaplikowane makroelementy mogą też nie być dobrze przyswajane przez rośliny, jeśli nie stworzysz w glebie odpowiednich warun- ków do ich prawidłowego transportu. Prawdopodobnie możesz być zadowolony z plonów i podważyć sens tworzenia planu nawożenia w Twoim gospodarstwie. Możesz też jednak przy niewielkim wysiłku powal- czyć o większą wydajność Twojej produkcji! Bilans nawożenia Podstawą do sporządzenia planu nawożenia w gospodarstwie rolnym jest indywidualny bilans składników odżywczych. Samo słowo bilans kojarzy się często ze skomplikowany- mi obliczeniami, które spędzają sen z powiek niejednego doświadczonego księgowego. Za- pewniamy jednak, że ten bilans może sporzą- dzić absolutnie każdy rolnik bez względu na UPRAWA PODAŻ (w kg/ha) POBÓR (w kg/ha) FOSFOR POTAS FOSFOR POTAS Ziemniaki 120 120 45 225 Pszenica ozima 45 45 60 70 Rzepak 100 100 60 75 Pszenica ozima + poplony 60 60 70 110 RAZEM 325 325 235 480 Oto bilans nawożenia upraw we wspomnianym gospodarstwie uwzględniający najważniejsze makroelementy takie, jak fosfor i potas: wielkość jego gospodarstwa oraz poziom awersji do przed- miotów ścisłych. O przedstawienie konstrukcji takiego bilansu dla przykładu, poprosiliśmy specjalistów z naszego pilotażowego gospo- darstwa rolnego Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach (pomorskie), którzy tworzą go od wielu lat. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie ziemniaków, które wchodzą w skład 4 letniego cyklu upraw. Cykl ten wygląda następują- co: ziemniaki – pszenica ozima – rzepak – pszenica ozima. Farma stosuje też poplon w postaci rzodkwi oleistej oraz przeoruje w polu większość produkowanej słomy. Konstruowanie planu nawożenia W jaki sposób w gospodarstwie ustalane są dawki po- szczególnych makroelementów, które zawiera tabela? •W pierwszej kolejności wykonuje się badania gleby przed posadzeniem ziemniaków, które szczegółowo poka- zują zasoby fosforu i potasu na polach gospodarstwa. • Następnie oblicza się średnie plony uprawianych roślin. W Farm Frites przedstawiają się one następująco: ziemniaki – 50 ton/ ha, pszenica ozima – 6,5 tony/ha + 3 tony słomy, rzepak – 3,7 tony/ha + 3 tony słomy, poplony średnio – 20 ton świeżej masy. • Tonaż upraw mnoży się przez średni pobór tych makro- elementów przez poszczególne rośliny oraz poplony i sło- mę, co daje nam ich aktualne zapotrzebowanie na te skład- niki odżywcze. AgroNews .com.pl 41.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=