Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 EKONOMIA NUMER 28 44. AgroNews .com.pl członkowskie będą musiały przeznaczyć co najmniej 2% ze środków płatności bezpo- średnich na pomoc młodym rolnikom na wej- ście do sektora. Negatywna reakcja na cięcia budżetowe J oachim Rukwied, prezes Komitetu Zawodowych Or- ganizacji Rolniczych stwierdził - jeste- śmy bardzo zaniepo- kojeni wpływem tych propozycji. Płatności bezpośrednie, które są najlepszym i naj- bardziej skutecznym sposobem na usta- bilizowanie dochodu rolników i pomagają im lepiej zarządzać ich ryzykiem, są w ramach nowych pro- pozycji coraz bardziej osłabiane. Sprzeciwiamy się wszelkim ograni- czeniom lub zmniejszeniu płatności zapropono- wanych przez Komisję. R olnictwo to jeden z kluczowych obsza- rów, w których Komisja proponuje znaczące cięcia, by nadrobić przyszłoroczne wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Według Komisji pla- ny obniżą wydatki na rolnictwo o 5% w po- równaniu z obecnymi ramami budżetowymi, chociaż Parlament Europejski obliczył, że będzie to nawet 15%. F arm Europe, think-tank zajmujący się sprawami rolnictwa zaznacza, że dochody rolników zostaną zmniejszone o 16%-20%, co doprowadzi do masowej emigracji z ob- szarówwiejskich. Na dodatek nowe plany zmniejszają dochód z rolnictwa o 8%-10%, w zależności od decyzji podjętych przez pań- stwo członkowskie. J eszcze zanim Komisja Europejska zdążyła przedstawić swój plan, sześć państw euro- pejskich- Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania – wspólnie podpisały deklarację, w której oświadczyły, że zdecydo- wanie żałują planowanych cięć budżetowych, podkreślając negatywny wpływ tej obniżki na dochody rolników i wzywają do utrzymania obecnego budżetu. WPR a zmiany klimatyczne T akże organizacje po- zarządowe zajmujące się ekologią, mocno skryty- kowały propozycje Ko- misji dotyczące prze- ciwdziałania zmianom klimatu, stwierdzając, że oddanie państwom członkowskim zbyt du- żej swobody zabije cele wyznaczone w zakresie ochrony środowiska. W edług organizacji BirdLife Europe - r e- forma przywiązuje duże nadzieje do osiągnięcia celów unijnych, zakładając, że państwa człon- kowskie wybiorą wspólny interes ponad własny. Jednak ostatnie 20 lat wdrażania WPR suge- ruje, że gdy ministerstwa rolnictwa mają możli- wość, są skłonne do lobbowania własnych go- spodarek rolnych. Perspektywa zwiększonych dofinansowań bez zwiększonej odpowiedzialno- ści potęguje ryzyko, w którym każdy kraj próbu- je konkurować z innymi dzięki dopłatom do pro- dukcji. W nowych propozycjach WPR, wyznacza ona bardziej ambitne cele polityki środowi- skowej i klimatycznej. W oświadczeniu czy- tamy, że wsparcie dochodów rolników już jest uzależnione od stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu, a nowa WPR będzie wymagała od rolników zwiększe- „Społeczny” aspekt propozycji przedstawionej przez Komisję su- geruje, że płatności bezpośrednie dla rolników zostaną zmniejszo- ne w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksy- malnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=