Gazeta Agronews nr 28

• imię i nazwisko albo nazwę, adres miej- sca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych; •wskazanie miejsca wystąpienia szkody; •wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Wniosek składa się w terminie umożliwiają- cym dokonanie szacowania szkód. Szacowa- nie szkody składa się z oględzin, oraz szaco- wania ostatecznego. D zierżawca lub zarządca obwodu łowiec- kiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych: •w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; • przy wykonywaniu polowania. S zacowania szkód, a także ustalania wy- sokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: • przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwa- nego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: • przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jed- nostka pomocnicza została utworzona; • przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie zo- stała utworzona; • przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważa- jącego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na ob- szarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy; • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; •właściciela albo posiadacza gruntów rol- nych, na terenie których wystąpiła szkoda. P odczas oględzin ustala się: • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; numer 25 numer 25 PRAWO NUMER 28 AgroNews .com.pl 47. • rodzaj, stan i jakość uprawy; • obszar całej uprawy; • szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; • szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. O ględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzyma- nia wniosku. O terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzier- żawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się proto- kół, który zawiera w szczególności następują- ce dane i informacje: • imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach; • datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin; • dane podlegające ustaleniu podczas oglę- dzin, o których mowa w ust. 1; • szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; • czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach. Członkowie zespołu mają prawo wnieść za- strzeżenia do protokołu wraz z uzasadnie- niem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych za- strzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu. P odczas szacowania ostatecznego ustala się: • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; • rodzaj uprawy lub płodu rolnego; • stan i jakość uprawy lub jakość płodu rol- nego; • obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego; • obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=