Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 PRAWO NUMER 28 48. AgroNews .com.pl rolnego; • procent zniszczenia uprawy na uszkodzo- nym obszarze; • plon z 1 ha; •wysokość odszkodowania. N iezwłocznie po zakończeniu szacowa- nia ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje: • imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym; • datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego; • dane podlegające ustaleniu podczas sza- cowania ostatecznego; • szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; • czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym. Szacowania ostatecznego dokonuje się naj- później w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. C złonkowie zespołu, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnie- niem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych za- strzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu, W ypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowiec- kiego w terminie 30 dni od dnia otrzyma- nia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. W łaścicielowi albo posiadaczowi grun- tów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy ob- wodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Od- wołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Go- spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe doko- nuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania osta- tecznego dokonuje nadleśniczy Państwowe- go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel. Kamila Szałaj

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=