Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 28 do spodziewanego plonu oraz poprawa wy- dajności produkcji rolniczej dzięki lepszym jakościowo i zdrowszym plonom. • Po czwarte: ochrona środowiska natu- ralnego przed nadmierną podażą nawozów oraz ograniczenie zanieczyszczenia azotana- mi i fosforanami wód gruntowych i rzek. • Po piąte: oferta zdrowego, dobrej jakości produktu rolnego. • Po szóste: ograniczenie negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka, co ro- dzi wzrost zaufania społecznego wobec ak- tywności rolniczej. O tym, jak przebiega realizacja projektu Ba- daj glebę – to się wszystkim opłaca! prze- czytają Państwo w naszych kolejnych ar- tykułach na łamach AgroNews, w których pojawią się relacje z gospodarstw uczestni- czących w projekcie. Już teraz też zaprasza- my do śledzenia nas w reportażach portalu oraz na kanale You Tube . Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP P obieranie prób gleby oraz two- rzenie indywidualnych zaleceń na- wozowych przez TimacAgro dla gospodarstw będzie nieodpłat- ne. Stowarzyszenie pobierze od uczestników projektu wyłącznie 50% kosztów związanych z analizą laboratoryjną gleby. Cel projektu i korzyści dla rolnika P raktyka wykonywania badań gleby jest jeszcze mało powszech- na w Polsce. Regularnie wykonują ją zazwyczaj wielkopowierzchnio- we gospodarstwa rolne, natomiast te mniejsze, jedynie sporadycznie. O stosowaniu tej praktyki lub nie, w dużej mierze decyduje podejście gospodarza do nowych rozwiązań w rolnictwie i świadomość wyzwań, które przed nim stoją. Takim wyzwaniem jest z pewnością po- prawa wydajności działalności rolniczej i ograni- czenie jej negatywnego wpływu na środowisko natural- ne oraz zdrowie człowieka, m. in. poprzez odpo- wiednie zarządzanie nawozami w gospodarstwie rolnym. Celem projektu Stowarzyszenia ASAP oraz firmy TimacAgro jest przekonanie do wykonywania analiz gleby tych rolników, którzy z różnych przyczyn dotąd nie sięgali po to narzędzie oraz pokazanie korzyści z racjonalnego, zrównoważonego planu nawożenia, który powstaje w oparciu o takie badania. Jakie to korzyści? • Po pierwsze: poprawa skuteczności nawoże- nia, głównie dzięki unormowanemu odczynowi pH gleby, który zwiększa przyswajalność składni- ków pokarmowych przez rośliny. • Po drugie: racjonalizacja nawożenia przez aplikację wyłącznie tych składników odżywczych, których brakuje w glebie lub jest ich za mało. • Po trzecie: optymalizacja kosztów nawożenia dzięki dostosowaniu ilości stosowanego nawozu 50. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=