Gazeta Agronews nr 28

numer 25 numer 25 TEMAT NUMERU NUMER 28 • odmiana posiada gen odporności na wiru- sa żółtaczki rzepy TuYV • bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion w niekorzyst- nych warunkach podczas zbioru. Odmiana rekomendowana do uprawy w tych gospodarstwach i regionach, gdzie wystę- puje duży udział produkcji buraka cukrowe- go, ziemniaka lub warzyw. Ponadto, odmia- na wykazała się wybitnym przezimowaniem w sezonie 2015/2016, w szczególności w re- gionach północnej Polski gdzie wystąpiły bardzo duże uszkodzenia mrozowe. DEKALB DK EXTRACT - odmiana mieszańcowa o średnio wczesnym terminie kwitnienia i doj- rzewania. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą oraz bar- dzo wysoką stabilnością plonowania w róż- nych warunkach glebowych. Wyróżnia się bardzo dobrą zimotrwałością, co w połą- czeniu z najwyższym potencjałem plonowa- nia, podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobrą tolerancją na choroby (suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 i choroby podstaw łodyg) czyni z niej czołowy produkt wśród dostępnych na rynku odmian rzepaku ozime- go. DK EXCEPTION - odmiana mieszańcowa nadzwyczajnie plonująca w różnych warun- kach. Nawet w trudnym roku 2016 odmiana potwierdziła wybitny potencjał plonowania, dając wysokie plony w warunkach produkcyj- nych (Głubczyce 5,03 t/ha, Pniewy 5,02 t/ ha). Ponadto charakteryzuje się podwyższo- ną odpornością na pękanie łuszczyn i osypy- wanie się nasion, wczesnym ruszeniem we- getacji wiosennej oraz najefektywniejszym wykorzystaniem azotu – nawet w warunkach stresowych. KWS UMBERTO KWS F1 (UE 2017) – odmia- na mieszańcowa, przeznaczona na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku. AgroNews .com.pl 7. Rozwój przedzimowy dość szybki. Wykazuje bardzo wysoką odporność mrozową. Najno- wocześniejsza genetyka KWS oparta o tech- nologię S-POD (podwyższona odporność na osypywanie). Odmiana charakteryzuje się poligeniczną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych – geny Rlm3 i Rlm7. To pierwsza odmiana w Polsce o takiej kombinacji cech. W COBORU, w 2016 roku osiągał plon po- nad 121% wzorców. STEFANO KWS F1 (KR 2017) – odmia- na mieszańcowa, przeznaczona na typowe i przeciętne stanowiska glebowe. Buduje po- tężną rozetę przy niskim osadzeniu stożka wzrostu, co sprzyja dobremu przezimowaniu roślin. Wytwarza pokaźną biomasę oraz wy- soką liczbę rozgałęzień produktywnych. Od- miana oparta o technologię S-POD. Odmiana charakteryzuje się monogeniczną odpor- nością na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7. Badana w doświadczeniach rozpo- znawczych COBORU gdzie osiągnął najwyż- szy plon (2016 i 2017). HR SMOLICE BRENDY - odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania, w doświadczeniach  COBORU  w latach 2011-2012 plonowała 105% w stosunku do odmian wzorcowych populacyjnych, rośliny średniowysokie, od- znaczają się dobrą zimotrwałością potwier- dzoną podczas zimy w 2012 roku oraz dobrą odpornością na wyleganie i choroby grzybo- we, odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju. BAKARA - populacyjna odmiana o niskiej za- wartości glukozynolanów wysoko i stabilnie plonująca w głównych rejonach uprawy rze- paku o podwyższonej zawartości tłuszczu w nasionach. Wyraźnie podwyższona zawar- tość białka w suchej masie beztłuszczowej zdecydowanie lepsza odporność na zamiera- nie korzeni podczas dojrzewania dobra od- porność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych zimotrwałość na poziomie od- mian wzorcowych. Oprac. Marta Nowak-Woźnica

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=